Høringer

Høringsprocedure
Når ministerier og styrelser foreslår ændringer i love, bekendtgørelser eller andre regler, som har betydning for antenneanlæggene, sendes disse forslag oftest til høring hos FDA.

For at sikre relevante og saglige svar, og for at give mulighed for at alle FDAs antenneanlæg kan få lejlighed til at udtale sig om den enkelte sag, er følgende procedure iværksat:

  • Høringen sendes til FU, HB, Regioner og ERFA-grupper, som derefter har mulighed for at kommentere på høringen
  • 5 dage før høringsfristens udløb udformer FU og sekretariat et udkast til et høringssvar, der efter omstændighederne godkendes af sekretariatschef, landsformand, forretningsudvalg eller hovedbestyrelse.
  • Det godkendte høringssvar fremsendes herefter til myndigheden af sekretariatet.
  • Høringssvaret offentligøres på FDAs hjemmeside.